Del 1: Hur kan du påverka säkerheten? | Ställningsskolan

Del 1: Hur kan du påverka säkerheten?

Att bygga ställning idag kräver att den utförs enligt gällande lagar och föreskrifter för att garantera säkerheten beträffande montage, användande och demontage. Vi har under det gångna året kunnat bevittna ett antal ställningshaverier som inte hade behövt inträffa om ställningarna byggts korrekt.

För att undvika dessa ras är det ytterst viktigt att ställningar byggs i enlighet med aktuella montageanvisningar och vid behov även med kompletterande dimensioneringshandlingar. Egenkontroll av konstruktionen från ställningsentreprenören, riskbedömning av arbetet och en korrekt överlämning till kunden, där dennes ansvar under användningstiden tydligt beskrivs, är några ingredienser för att kunna garantera säkerheten på arbetsplatsen.

Olika utbildningsvägar
Grunden till säkra ställningar börjar med en lärlingsutbildning som i slutändan ska mynna ut i ett yrkesbevis.

Den vanligaste vägen till ställningsyrket är att börja som vuxenlärling på ett företag. Företag ska registrera personen som lärling hos BYN (Byggindustrins yrkesnämnd) och utse en handledare åt denne. Därefter påbörjas lärlingsprogrammet som innefattar både praktiskt arbete och nödvändiga teoretiska utbildningar. Dessa ska helst göras under första halvåret i yrket och består av introduktion, fallskyddsutbildning, säkra lyft och allmän utbildning upp till 9 meter. I utbildningspaketet ingår även en branschgemensam utbildning; allmänna grunder. Efter ca 2 års arbete ska personen gå särskild utbildning + 9 meter. När denna är avklarad – med godkänt slutprov – samt att vederbörande har 4200 timmars praktik – kan man få ett yrkesbevis från BYN.

Ett annat sätt att erhålla sitt yrkesbevis är att hos BYN ansöka om att få avlägga ett kompetensprov. Här behövs ingen egentlig grundutbildning. Dock förutsätts att man arbetat inom yrket 6000 timmar som kan vidimeras, samt att man har avlagt kompetensprov på särskild utbildning med godkänt resultat.

Välj rätt utbildningsgivare
Tyvärr finns i dagsläget inte klara regler om vem som får utbilda ställningsbyggare. Vem som helst kan starta ett företag och utbilda ställningsbyggare. Dock kan man inte få ut ett yrkesbevis om man inte har genomgått utbildningen hos en av BYN godkänd utbildningsgivare. Detta sätter ett stort ansvar på framför allt ställningsföretag men även beställare att se till att personalen har erforderlig kompetens inom yrket.

Säkerställ utländsk arbetskrafts kompetens
Saken kompliceras ytterligare av att personal från utlandet ska ha tillräcklig kompetens för att få arbeta i Sverige. Olika länder har olika synsätt och utbildningsnivåer på ställningsbyggare. Kompetensen hos dessa medarbetare är väldigt varierande.

Stor förvirring råder i branschen kring vad som behövs för dessa personer. Utbildning, kompletteringsutbildning, validering och valideringsutbildning är begrepp som florerar. Det är en stor utmaning för alla inblandade, såväl utbildningsgivare som ställningsföretag och branschorganisation att kunna säkerställa dessa ställningsbyggarnas kompetens innan de skickas ut på svenska arbetsplatser. Ytterst ligger ansvaret hos utbildningsdepartementet och arbetsmiljöverket för att ge klara direktiv om vad som gäller.

För att klara de allt högre säkerhetskrav som ställs vid arbete med och från ställning gäller det att vara noggrann med vem man anställer samt se till att utbilda sin personal. Ställningsskolan är en av tre godkända utbildningsgivare från BYN, vi har teoretiska och praktiska moment i våra utbildningar och kan erbjuda utbildningar på fler olika språk. Vi är ett tryggt val för utbildningar inom ställningsbranschen!